Säännöt

Suzuki 4x4 Club Finland ry

SÄÄNNÖT 16.11.2019

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suzuki 4x4 Club Finland.

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on nelivetoisten Suzuki–merkkisten autojen harrastuksen ja tuntemuksen vaaliminen Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia ja tapahtumia, sekä toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja tukee yhdistyksen toimintapiirissä tapahtuvaa jäsentoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia tai rahankeräyksiä, hankkia, omistaa ja vuokrata irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, organisaatioihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Liittymisestä näihin järjestöihin ja niistä eroamisesta päättää hallitus.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön ja oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta samoin kuin kannatusjäsenen maksusta päättää yhdistyksen kokous.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut kalenterivuoden jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, esimerkiksi ajamalla luvattomilla alueilla maastoautolla, tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen kokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen erikseen määräämän henkilön kanssa. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös hallituksen valtakirjalla määräämä henkilö yksin.

8. Toimi- ja Tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana maalis-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.